Działania biblioteki szkolnej

Imprezy promujące czytelnictwo:

Szkolne czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego  

Cel imprezy:

 • pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego;
 • popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży;
 • zachęcenie uczniów do przeczytania dramatu i porównania z adaptacją filmową;
 1. Przygotowanie gazetki ściennej pt. „Lektura miesiąca Wesele Stanisława Wyspiańskiego”- gazetka wyeksponowana w korytarzu szkolnym przed biblioteką.
 2. Odczytanie fragmentów dramatu przez wybranych uczniów, wybór dialogów, oprawa muzyczna.
 3. Konkurs poświęcony problematyce Wesela Stanisława Wyspiańskiego
 • udział biorą przedstawiciele klas 1- 4 technikum po 3 osoby z każdej klasy. (1i, 1d, 2i, 3i, 4b, 4d,).
 • losowanie pytań z listy- lista zawiera 47 pytań , plus 8 pytań dodatkowych w razie dogrywki.
 1. Przygotowanie fragmentów filmu ilustrujących przeczytane fragmenty.
 2. Pytania konkursowe muszą być przeplatane czytaniem i fragmentami filmu.

Wyniki konkursu:

1m klasa 3i

2m klasa 2i

3m klasa 4d


Wizyta w Galerii Książki w Oświęcimiu.

W ramach realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 31 października młodzież z klasy 2i uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do Galerii Książki w Oświęcimiu.

Uczniowie zapoznali się funkcjonowaniem nowoczesnej biblioteki, poznali poszczególne jej działy i pomieszczenia udostępniane czytelnikom. Wzięli udział w lekcji bibliotecznej „Fantasy dla opornych”, podczas której mogli popisać się własną inwencją twórczą, fantazją i wyobraźnią, pisząc krótkie opowiadania. Wizyta miała na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży, wzbudzenie zainteresowania książką i czytaniem, a także zapoznanie z największą biblioteką w powiecie oświęcimskim. Młodzież naszej szkoły regularnie uczestniczy w imprezach czytelniczych organizowanych przez Galerię Książki.


Wystawy promujące czytelnictwo

W ramach realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna przygotowała wystawy:

 • Wesele- lektura miesiąca
 • Magia książki- magia słowa, książki w poezji i malarstwie
 • Nowości w bibliotece,
 • Klub Fajnej Książki- promocja portalu FB

W każdym oddziale zrealizowano co najmniej jeden projekt edukacyjny, przy realizacji którego wykorzystano księgozbiór szkolnej biblioteki.

Największe projekty promujące czytelnictwo, zrealizowane w szkole w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa :

Przygotowanie spektaklu na święto  Komisji Edukacji Narodowej. Trawestacja Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas: 2i i 3i. Realizowany był  od 1 września do 12 października 2017 r.   Celem  projektu   było wyćwiczenie umiejętność pracy zespołowej, zapoznanie się z tekstem literackim i jego trawestacją. Następnie uczniowie wcielili się w role bohaterów literackich. Podczas realizacji projektu poznali pracę realizatorów spektaklu      (reżyser, scenograf, sufler, dźwiękowiec, charakteryzator, choreograf itp.) Końcowym etapem była prezentacja publicznie rezultatów pracy teatralnej. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowali scenariusza spektaklu,  dokonali przydziału ról, wykonali dekoracje i kostiumy, przygotowali podkładu muzycznego, z pomocą nauczyciela wyznaczyli odpowiedzialnych za przydzielone zadania, kolejnym etapem było  ustalenie dat prób i ich przeprowadzenie. Efektem końcowym była publiczna prezentacja spektaklu, która odbyła się podczas uroczystego apelu z okazji Święta Edukacji Narodowej.


Śladami mitów greckich”

Scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów w klasie 1i,2i

Cele projektu:

 • Poszerzenie wiedzy uczniów o starożytnej oraz współczesnej Grecji, o motywach mitologicznych w sztuce i literaturze.
 • Rozbudzenie zainteresowań literaturą, kulturą, turystyką.
 • Uczeń zna mity greckie, ich bohaterów, potrafi połączyć postacie i miejsca z wydarzeniami, potrafi znaleźć odniesienie w sztuce i literaturze.
 • Uczeń rozumie znaczenie kultury starożytnej dla rozwoju epok nowożytnych.
 • Rozbudzenie zainteresowania literaturą i książką,
 •  propagowanie czytelnictwa wśród uczniów,
 • promowanie czytania jako wartości,
 •  promocja książki, utrwalanie nawyku obcowania z książką,
 •  podnoszenie kultury czytelniczej,

Geografia

 • Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej
 • Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji wynikajace z uwarunkowań i następstw przyrodniczych, społeczno- ekonomicznych i kulturowych

Przewodnik po miejscach związanych z mitami.

Propozycja trasy wycieczki

 • Ustalenie ważniejszych miejsc, przygotowanie mapy i zaznaczenie miejsc na mapie.
 • Opisanie postaci i wydarzeń mitologicznych związanych z miejscami.
 • Zgromadzenie zdjęć poszczególnych miejsc.
 • Opisanie klimatu, fauny i flory.
 • Zgromadzenie ofert biur turystycznych i ciekawostek o atrakcjach turystycznych.
 • Zaproponowanie trasy i programu wycieczki.
 • Sporządzenie bibliografii
 • Wykonanie makiety wyspy Krety z załączonymi informacjami dotyczącymi ukształtowania terenu, liczby mieszkańców, klimatu, administracji, religii.
 • Prezentacja mitów związanych z wyspą Kretą

Język polski

 • Przedstawienie sylwetek bogów
 • Odnalezienie wizerunków bogów, zebranie materiałów ikonograficznych.
 • Wyszukanie i wyjaśnienie związków frazeologicznych.
 • Sporządzenie bibliografii.
 • Nawiązania do mitów w literaturze nowożytnej (proza, dramat, poezja)

Wiedza o kulturze

Zabytki starożytnej Grecji

Nawiązania do mitów w sztuce nowożytnej

 • Dzieło sztuki- pojęcie, funkcja, temat, treści i forma we wzajemnych relacjach
 • Podstawowe wiadomości o stylach, epokach, wybitnych twórcach i ich dziełach
 • Różne funkcje sztuki

Technologia informacyjna

Wykorzystanie technologii informacyjnej poprzez formę prezentacji Power Point lub stworzenie strony internetowej.

 • Opracowanie dokumentów o rozbudowanej strukturze zawierajacych informacje pochodzące z różnych źródeł
 • Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzacych z różnych źródeł oraz komunikowanie się przez sieć
 • Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych, prezentacja w sieci

Język angielski

 • Wyszukiwanie  informacje na temat konkretnego regionu Grecji, praca z przewodnikiem,
 • przedstawianie informacji o określonym regionie za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 •  opowiadanie o swoich doświadczeniach, z użyciem słownictwa związanego z tematem „Podróżowanie i turystyka”.
 • Film: „Kuchnia grecka” https://www.youtube.com/watch?v=535VjnCcptY
 • Prezentacja multimedialna: Organizacja wycieczki na Kretę- „Śladami mitów greckich”

Biblioteka:

Opracowanie scenariusza konkursu „Śladami mitów greckich”

Cele główne:
– kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,
– uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej przyswojenia wiedzy,
– samoocena uczniów

Cele szczegółowe:
– wyrabianie umiejętności aktywnego odbioru słuchanego tekstu,
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i kojarzenia faktów
– kształcenie umiejętności pokonania stresu
– wyrabianie umiejętności współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji

Czas realizacji projektu: wrzesień- listopad 2017

Harmonogram działań

zadania Termin realizacji odpowiedzialni
Przedstawienie sylwetek bogów związanych z wyspami Kretą i Rodos- makieta Wrzesień – listopad Uczniowie pod opieką nauczyciela języka polskiego
Wpływ mitologii na język, literaturę i sztukę wrzesień Uczniowie pod opieką nauczyciela języka polskiego i WOK
opracowanie trasy wycieczki- geografia Październik- listopad Uczniowie pod opieką nauczyciela geografii
Wykonanie makiety wyspy Krety z załączonymi informacjami dotyczącymi ukształtowania terenu, liczby mieszkańców, klimatu, administracji, religii. Październik- listopad Uczniowie pod opieką nauczyciela geografii
Opracowanie tablicy informacyjnej dotyczącej wyspy Rodos- ukształtowanie terenu, liczba mieszkańców, klimat, administracja, religia. Październik- listopad Uczniowie pod opieką nauczyciela geografii
Opracowanie trasy wycieczki- język angielski- zamówienie biletów, rezerwacja hotelu, Październik- listopad Uczniowie pod opieką nauczyciela języka angielskiego
Prezentacja multimedialna na temat kuchni greckiej Październik- listopad Uczniowie pod opieką nauczyciela języka angielskiego
Opracowanie pytań do quizu „Śladami mitów greckich”, quiz w klasie I grudzień Nauczyciel bibliotekarz

 


Projekt edukacyjny Piknik Naukowy „Biegiem do historii”

18 października w Powiatowym Zespole nr 6 w Brzeszczach odbyła się szósta edycja Pikniku Naukowego – tym razem pod hasłem „Biegiem do historii”.

Główną atrakcją imprezy był bieg patrolowy ulicami Brzeszcz, podczas którego poszczególne drużyny odpowiadały na pytania związane z historią naszego regionu. Pytania przygotowali uczniowie klasy 2i i 3i pod kierunkiem nauczyciela historii, korzystając z księgozbioru biblioteki , w tym z bogatego materiału ikonograficznego. Nawiązywały one do życia i działalności patrona szkoły Kazimierza Bielenina, a także do działalności wybitnych mieszkańców naszego regionu podczas II wojny światowej, a w szczególności pomocy więźniom obozu KL Auschwitz.

Pytania dotyczyły również aktualnych struktur samorządu terytorialnego (Urząd Gminy). Dodatkowo uczestnicy musieli wykorzystać swoje umiejętności posługiwania się mapą, co pozwoliło na zaznajomienie się z topografią najbliższej okolicy.

Zarówno dla uczestników biegu- uczniów gimnazjów, jak i dla uczniów przygotowujących zestawy pytań, była to swoista lekcja historii, a także lekcja poszerzająca wiadomości z wiedzy o społeczeństwie i geografii. Takie były też założenia organizatorów biegu.

Innym elementem promującym czytelnictwo, były przygotowane przez uczniów klasy 2i ”Legendy polskie”, których wysłuchali uczniowie szkoły podstawowej. Dopełnieniem tej lekcji historii i lokalnego patriotyzmu była przygotowana przez uczniów wystawa „Brzeszcze- moja mała ojczyzna na starej fotografii”.

Szkoła podczas organizacji imprezy podjęła współpracę ze środowiskiem lokalnym: z gimnazjami i szkołami podstawowymi na terenie Brzeszcz, Urzędem Gminy Brzeszcze.

Harmonogram działań

zadania Termin realizacji odpowiedzialni
Przygotowanie księgozbioru potrzebnego do opracowania zadań podczas biegu patrolowego Wrzesień- październik Nauczyciel bibliotekarz z aktywem bibliotecznym
Opracowanie pytań dla gimnazjalistów październik Uczniowie pod opieką nauczyciela historii
Przygotowanie mapki terenu, przypomnienie wiadomości z topografii październik Uczniowie pod opieką nauczyciela geografii
Przygotowanie legend do czytania październik Aktyw biblioteczny pod opieka nauczyciela bibliotekarza

Ewolucja – najwspanialsze widowisko świata.

Cele ogólne:
1. Wyjaśnienie pojęcia ewolucji.
2. Przedstawienie dowodów ewolucji.
3. Wyjaśnienie sił, które ukształtowały nasz  świat oraz organizmy występujące na nim.
4. Udowodnienie, że potęga nauki pozwala zrozumieć świat.

Cele operacyjne:
1. uczeń zna:

 • teorie ewolucji Karola Darwina (dzieł „O powstaniu gatunku droga doboru naturalnego”),
 • dowody ewolucji pośredniej i bezpośredniej (świadectwa ewolucji),
 • siły i cykle oraz mechanizmy wpływające na kształtowanie się nowych adaptacji organizmów.
 1. uczeń potrafi:
 • wyjaśnić pojęcia: ewolucja, dowody ewolucji,
 • wyjaśnić pojęcia: teoria, fakt, nauka,
 • wymienić dowody ewolucji,
 • wymienić założenia teorii Karola Darwina,
 • wyjaśnić, co to jest dobór sztuczny i dobór naturalny, adaptacje organizmu,
 • wyjaśnić, co to jest „walka o byt” i podać ich przykłady,
 • wyjaśnić, co to są brakujące ogniwa ewolucji oraz podać ich przykłady,
 • wyjaśnić pojęcie puli genowych oraz mutacji,
 • wyjaśnić, co to jest antropogeneza oraz rozwój prenatalny,
 • wyjaśnić związki między antropogenezą oraz rozwojem prenatalnym,
 • podać przykłady sił, cykli przyrodniczych, które są „napędem” ewolucji biologicznej.
 1. uczeń rozumie:
 • znaczenie nauki w poznawaniu przejawów ewolucji oraz odkrywaniu mechanizmów nimi  rządzących,
 • w jaki sposób powstawały i powstają nowe gatunki,
 • w jaki sposób można określać czas występowania znalezisk biologicznych na Ziemi,
 • dlaczego nie jesteśmy w stanie dostrzec ewolucji współczesnej.

Metody i formy pracy: prelekcja, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, praca w grupach

Pomoce dydaktyczne: książka Richarda Dawkinsa  pt. „Najwspanialsze widowisko świata”, Przygotowana przez uczniów prezentacja multimedialna pt. Ewolucja biologiczna, jej wy i dowody istnienia.(dostępna na stronie www szkoły

 Podział klasy na grupy:

Grupa Zadanie
I Ewolucja jako fakt,  jako  proces prosty, piękny, prosty. Ewolucja jest w nas, wokół nas
i między nami  –  dowody ewolucji. 
II Teorii ewolucji Karola Darwina – „O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego”.
III Pule genowe – „genetyczne rzeźbienie”. Mutacje neutralne, pozytywne i negatywne.

 

IV Dobór naturalny a dobór sztuczny. Natura jako podmiot dokonujący wyborów.

 

V Powolny czas jednokierunkowych zmian w ewolucji  i jego pomiary (słoje drzew, zegary radioaktywne, izotop węgla C 14).

 

VI Darwinowska  „walka o byt”. Bakterie chorobotwórcze a antybiotyki. Wyścig zbrojeń: pasożyt i jego gospodarz, drapieżca i jego ofiara.

 

VII Brakujące ogniwo ewolucji – stadia pośrednie organizmów. Ewolucja jako proces stopniowych, nie nagłych zmian. Stopniowe adaptacje organizmów do życia na lądzie oraz ich wtórne przystosowanie do życia w wodzie.

 

VIII Antropogeneza o pochodzenie człowieka. Rozwój prenatalny człowieka  jako skrócony proces ewolucji.

 


Szkoła bez barier- czy naprawdę jesteśmy inni?-

projekt przygotowany przez młodzież działającą w szkolnym wolontariacie pod kierunkiem pedagoga oraz niepełnosprawnego absolwenta szkoły przeprowadzony w klasach pierwszych. Inspirowany książkami Nicka Vujicica „Bez rak, bez nóg, bez ograniczeń” oraz „Niezwyciężony” Miał na celu:

 • uwrażliwienie uczniów na zagadnienie niepełnosprawności,
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
 • motywowanie uczniów do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi,
 • zwrócenie uwagi na konieczność przeciwdziałania marginalizacji osób niepełnoprawnych,
 • rozwijanie empatii,
 • uświadomienie uczniom w jaki sposób wiara i determinacja, mimo przeciwności, pozwalają przeżyć pięknie życie
 • rozbudzenie zainteresowania literaturą i książką,
 •  propagowanie czytelnictwa wśród uczniów,
 • promowanie czytania jako wartości,
 •  promocja książki, utrwalanie nawyku obcowania z książką,
 •  podnoszenie kultury czytelniczej

Czas realizacji zajęć: 1 godzina lekcyjna w każdej klasie

 1. Mini wykład:

Duży procent naszego społeczeństwa, to osoby niepełnosprawne. Kiedyś problem niepełnosprawności ukrywano- uważano, że jest to kara za coś czy wstyd. Wyśmiewano się z osób niepełnosprawnych. Wraz z rozwojem demokracji zaczęto inaczej podchodzić do tego zagadnienia. Osoby niepełnosprawne pojawiły się na ulicy. SĄ WŚRÓD NAS.

 1. Burza mózgów na temat przyczyn i rodzajów niepełnosprawności:

Przyczyny niepełnosprawności są różne.

 • GENETYCZNE ( ktoś się już taki urodził, np. Zespół Downa)
 • OKOŁOPORODOWE ( podczas porodu nastąpiło uszkodzenie jakiejś części ciała, np. porażenie mózgowe)
 • NABYTE ( podczas życia coś się wydarzyło, co zadecydowało o niepełnosprawności)

 

Rodzaje niepełnosprawności( niepełnosprawny jakich organ lub narząd):

 • niewidomi
 • niesłyszący ( głusi)
 • niemi
 • głucho- niemi
 • niepełnosprawni ruchowo
 • niepełnosprawni intelektualnie
 1. Przypomnienie sobie przez uczniów, kiedy po raz pierwszy spotkali osobę niepełnosprawną.

Jaka była ich reakcja? …………………………………

Co czuli?……………………………………………………..

Jak się wtedy zachowali?……………………………………………………….

 1. Definicja osoby niepełnosprawnej

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE- OSOBY O NIEPEŁNEJ SPRAWNOŚCI  JEDNEGO LUB KILKU ZMYSŁÓW ( NP. WZROKU, SŁUCHU), FIZYCZNEJ (NP. NARZĄDU RUCHU), INTELEKTUALNEJ (NP. ZESPÓŁ DOWNA), LECZ O RÓWNYCH PRAWACH I OBOWIĄZKACH W ŻYCIU SPOŁECZNYM.

 1. Ćwiczenia uświadamiające trudności osób niepełnosprawnych:
 2. Dwóch chętnych uczniów nie używając rąk zapisuj na kartce „SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA”
 3. Kolejny ochotnik zatykaj mocno palcami wskazującymi uszy próbuje usłyszeć  ( lub wyczytać z ruchu warg) zdania, które powiedzą mu koledzy, np. „ ŻYCIE JEST PIĘKNE”, „ LUBIĘ LODY CZEKOLADOWE”
 4. Kolejne chętne osoby z zasłoniętymi oczami, dotykając jedynie twarzy, próbują rozpoznać, kto przed nimi ( kilka osób- po kolei), następnie próbują dojść ( przy asekuracji) do swojej ławki.
 5. Na zakończenie wszyscy dzielą się wrażeniami z wykonanego zadania i oceniają stopień napotkanych przez przedstawicieli poszczególnych grup trudności.
 6. Opowieść o Nicku Vujicicu- jego historii i nadziei, która nie da się złamać żadnym przeciwnościom.
 7. Świadectwo niepełnosprawnego Krystiana– absolwenta szkoły, w którym  zwraca uwagę na trudności osób niepełnosprawnych, podkreśla również to, że tak bardzo się od siebie nie różnimy, osoby niepełnosprawne również mają swoje lepsze i gorsze dni, niepełnosprawność nie umniejsza godności człowieka, osoba niepełnosprawna ma takie same potrzeby jak osoba pełnosprawna.

Harmonogram działań

Zadanie odpowiedzialni Czas realizacji
Przygotowanie ćwiczeń uświadamiających trudności osób niepełnosprawnych:

 

Uczniowie wolontariusze pod opieką pedagoga szkolnego wrzesień
Przygotowanie prelekcji na temat życia i działalności Nicka Vujicica Uczniowie wolontariusze pod opieką pedagoga szkolnego i bibliotekarza wrzesień
Przygotowanie prelekcji na temat życia osób niepełnosprawnych Niepełnosprawny absolwent szkoły pod opieką pedagoga szkolnego wrzesień

„Lekcja zrealizowana z wykorzystaniem księgozbioru zakupionego w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3.”

Nick Vujicic, Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń.

Nick Vujicic, Niezwyciężony, potęga wiary w działaniu.

 


Nowości w bibliotece. Reklama książki metodą book- talking.

Przygotowanie krótkiej charakterystyki reklamowanej książki przez uczniów działających w aktywie bibliotecznym. Pod kierunkiem bibliotekarza uczniowie wybierają przeczytaną wcześniej książkę, która ich zdaniem jest godna polecenia i przedstawiają ja klasom według schematu:

 • streszczenie akcji,
 • wyraziste przedstawienie głównego bohatera,
 • przekazanie nastroju książki (horror, komedia) ,
 • opis jednej sceny, która zachęci uczniów do przeczytania książki.

Metoda ta ma na celu zachęcenie do sięgnięcia po książkę. Efektem projektu było powstanie  strony na facebook Klub Fajnej Książki, na której uczniowie prezentowali rezultaty swojej pracy.


Znamy się tylko z…

Na podstawie konspektu Macieja Dowgiela z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej

Cel ogólny zajęć:

 • Uświadomienie uczniom ryzyka wynikającego z praktykowania różnych zachowań w internecie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • formułuje wnioski dotyczące swojego wizerunku na podstawie analizy własnych zachowań;
 • potrafi wyszukiwać informacje w mediach społecznościowych;
 • potrafi świadomie budować własny wizerunek w internecie.
Formy pracy:

 • praca indywidualna (przygotowanie fragmentów książki, przygotowanie fragmentów filmu)
 • praca w parach
 • praca z całą klasą

Metody pracy

 • praca z komputerem/tabletem/smartfonem
 • burza mózgów
 • dyskusja

Środki dydaktyczne

•          książka Jeanne Ryan Nerve

•          fragmenty filmu Nerve

•          wydrukowane karty pracy

Przebieg zajęć

Uczniowie pierwszych klas, już po kilku dniach znajomości, mają zapewne dodanych kolegów z nowej klasy do grona znajomych w różnych serwisach społecznościowych. Nie zdążyli jednak nawiązać relacji i poznać się w realnej rzeczywistości. Oprócz tradycyjnych rozmów, czerpią o sobie wiedzę właśnie z mediów społecznościowych.

Uczniowie pracują w parach — tak jak siedzą w ławkach. Nauczyciel prosi, aby każdy z nich wyobraził sobie, że jest pracodawcą (dyrektorem jakiejś instytucji, właścicielem firmy) i stoi przed zadaniem wybrania nowego pracownika. Wie o nim tylko tyle, ile pracownik napisał w swoim CV i liście motywacyjnym. Chciałby jednak dowiedzieć się czegoś więcej. Wchodzi do sieci — ma też do dyspozycji informatyka znającego sposoby na wyszukiwanie różnych informacji, nawet z profili nieudostępnionych publicznie oraz posiada umiejętność przeszukiwania historii usuniętych treści. Co prawda dyrektor wie, że takie zachowanie nie jest do końca legalne, ale bardzo chce poznać kandydatów do pracy. Zadaniem uczniów jest znalezienie w internecie jak największej ilości informacji o swym koledze z ławki. Uczniowie, wykonując zadanie, powinni odwoływać się tylko do tych danych, które znajdują się „na powierzchni” sieci, bez wchodzenia w zaawansowane przeszukiwanie historii, szczególnie za pomocą różnego typu oprogramowania. Nauczyciel prosi, aby podczas wykonywania ćwiczenia powstrzymali się od oceny kolegi lub koleżanki.

Uczniowie pracują z karta pracy nr1

Po zakończeniu pracy nauczyciel nie może wymagać od uczniów, aby jej wynikami dzielili się na forum. Uczniowie wymieniają się kartami pracy tak, aby każdy z uczniów posiadał kartę z własnymi danymi. Nauczyciel wydaje polecenie, aby na podstawie wypisanych informacji uczniowie na forum klasy przedstawili się, opowiadając krótko o sobie.

Zanim jednak to uczynią, prosi, aby każdy z nich wykreślił z karty to, czym nie chce podzielić się z klasą. Uwaga: nie zmuszajmy uczniów do głośnego wypowiadania informacji, którymi nie chcą się udzielić, choć je zamieścili w internecie. Celem ćwiczenia jest uzyskanie świadomości dotyczącego udostępniania różnych informacji o sobie w sieci, nie zaś publiczna ocena dotychczasowego zachowania. Czas na wykreślenie: 5 min.

Uczniowie kolejno przedstawiają się, tworząc jednominutowe wystąpienie na swój temat.

Zajęcia podsumowuje dyskusja dotycząca wizerunku w sieci oraz sposobu zarządzania nim. Uczniowie przedstawiają w niej własne refleksje: co czuli, gdy zobaczyli kartę pracy z własnymi danymi? Czy chcieli, aby niektóre informacje nigdy nie trafiły przed oczy rodziców, nauczycieli lub przyszłych pracodawców? Podczas dyskusji mogą wypowiadać się wyłącznie o sobie i swoich danych.

W nawiązaniu do książki i filmu „Nerve” nauczyciel wyjaśnia na czym polega zjawisko stalkingu i cyberprzemocy. Uczniowie opisują jakie błędy popełniają  bohaterowie książki. Nauczyciel podaje adres strony www, gdzie uczniowie mogą uzyskać pomoc:

Praca domowa

Projekt własnej kampanii wizerunkowej z uwzględnieniem informacji, że wszystko to, co zamieszczamy w internecie, nigdy nie zginie i będzie dostępne dla wielu użytkowników sieci — także dla przyszłego pracodawcy. Zastanowienie, które informacje o sobie chcesz udostępnić, a które z dotychczas udostępnionych wolałbyś ukryć przed oczami innych.


Projekt edukacyjny z języka angielskiego

 

Temat: W hotelu – ćwiczenia na komunikację.

Cele:
Uczeń:
– potrafi wyszukać informacje na temat rezerwacji i zameldowania w hotelu, posługując się przewodnikiem,
– przeprowadza rozmowę w języku angielskim na temat zameldowania w hotelu i przedstawia ją, używając technologii komunikacyjnej,
– opowiada o swoich doświadczeniach, posługując się słownictwem związanym z tematem „Podróżowanie i turystyka”.

Treści wynikające z realizacji podstawy programowej:

 

 1. Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1.8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, wypadki)

 1. 6. Uczeń reaguje ustnie w sposób płynny w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach:

6.2 rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

6.4 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 2. Formy pracy:

praca z całą klasą, praca indywidualna, praca w parach

Środki dydaktyczne:
przewodnik po Grecji „Lonely Planet”, kamera

Przebieg zajęć:
Część wstępna
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności i pracy domowej.
2. Rozgrzewka językowa. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie najważniejszych zagadnień związanych z tematem „Podróżowanie i turystyka”.
3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom cel lekcji i zapisuje temat na tablicy.

Część realizacyjna
4. Praca w parach – nauczyciel prosi uczniów o ułożenie oraz przedstawienie dialogów związanych z rezerwacją i zameldowaniem się w hotelu.
5. Praca z przewodnikiem – uczniowie wyszukują w książce informacje o hotelach w Grecji.
6. Praca w grupach – uczniowie tworzą scenariusz scenki pt. „Wizyta w hotelu Olecki”.

 1. Uczniowie w parach realizują filmy z wykorzystaniem poznanego słownictwa.

Część podsumowująca
7. Podsumowanie zajęć: zadanie sprawdzające opanowanie przez uczniów zwrotów i wyrażeń poznanych w trakcie lekcji (ewaluacja efektywności zajęć).

 1. Prezentacja wykonanych filmów- analiza błędów, wybór najlepszych.

Projekt edukacyjny realizowany na zajęciach bibliotecznych

Obrazy arkadyjskie w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza na podst. filmu A. Wajdy

Cel zajęć:

 • Doskonalenie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieła filmowego oraz uświadomienie możliwych korelacji między różnymi tekstami kultury (filmem i literaturą).

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • poznaje fragmenty ekranizacji „Pana Tadeusza”
 • dokonuje analizy i interpretacji fragmentów filmowych;
 • potrafi określić specyfikę tekstu literackiego i przekazu filmowego;
 • poznaje pojęcia dotyczące ekranizacji literatury;
 • nazywa środki filmowego wyrazu i określa ich funkcje;
 • kształci umiejętność pracy w grupie i udziału w dyskusji;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z przypisów,
 • prezentuje wyniki pracy
 • potrafi opisać miejsca wymienione w epopei
 • wie o czym opowiada działo Adama Mickiewicza – na podstawie tytułu i fragmentów
 • potrafi odszukać wskazany fragment „Pana Tadeusza”.
 • potrafi pracować z tekstem literackim, wyszukuje szczegóły opisu
 • wie, jak odnaleźć wskazany cytat w „Panu Tadeuszu

Formy pracy

 • praca indywidualna,
 • praca z całą klasą.

Metody pracy

 • elementy wykładu,
 • dyskusja,

praca z tekstami kultury: literackim i filmowym.

Środki dydaktyczne:

 • wyznaczone fragmenty powieści
 • płyta DVD z filmem

Harmonogram zadań:

Poszczególne grupy przygotowują na podstawie wyznaczonego fragmentu- makietę miejsca (pracę przestrzenną), szkic, kolaż lub rysunek. Swoje prace powinni opisać cytatami z tekstu

Grupa I

 

ks. I w. 73- 86
Grupa II

 

ks. I w. 268 – 299
Grupa III

 

ks. I w. 268 – 299
Grupa IV

 

ks. I, w. 1- 18

 

 • Uczniowie wykonują pierwszą część swojego zadania, która polega na zaprojektowaniu makiety, szkicu, kolażu na podstawie przeczytanego opisu. Następnie uczniowie opisują swoje projekty za pomocą cytatów. W tym celu przygotowują fragmenty tekstu i naklejają je w odpowiednich miejscach projektu.
 • W trakcie pracy uczniowie oglądają fragmenty filmu w reż. A. Wajdy. (dwór w Soplicowie, wnętrze dworu, wnętrze zamku Horeszków).
 • Przedstawiciele grup prezentują plansze. Zwracamy uwagę na właściwe przypisanie cytatu do rysunku.
 • Uczniowie porównują swoje wyobrażenia opisywanych miejsc do wizji reżysera.

Podsumowanie:

Liczba oddziałów w szkole: 9

Liczba uczniów objętych programem: 216

Liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych: 9

Liczba zakupionych książek 520  w tym:

 • lektur: 105
 • książek w formacie tradycyjnym, papierowym: 504
 • książek w formacie dźwiękowym ( audiobooków): 16
 • Liczba uczniów, którzy zdążyli już skorzystać z zakupionych nowości: 52
 • Odsetek uczniów, którzy zdążyli już skorzystać z zakupionych nowości: 24%

Wzrost ogólnej liczby wypożyczeń w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku szkolnym: 56%


Lista woluminów zakupionych w NPRCZ


Materiał, które powstały podczas realizacji projektów:

Mityczna Kreta- prezentacja

Kreta- wyspa mitów- plansza

Mity z wyspy Kreta – prezentacja

Mity z wyspy Rodos – prezentacja

Rodos- wyspa słońca – prezentacja

Flights on the island Kreta to the Chania – prezentacja