Regulaminy

Regulamin biblioteki szkolnej  Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących w Brzeszczach

 

 1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można:

          * wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa);

          * czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma,

   * korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela);

 1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.
 3. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).
 4. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 5. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 6. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

 

Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

w bibliotece szkolnej Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach

 

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole.)
 2. Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia ich do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w innych pracowniach.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 4. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie może wykorzystywać komputera do gier, zabaw wysyłania SMS- ów.
 5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel – bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkowników programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 6. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba.
 7. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę.
 8. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Zabrania się wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 12. Uczeń, po zapoznaniu się z regulaminem, wpisuje się do zeszytu, tym samym akceptując go.

  13. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego.